Tag

Hoe zit het met personenbelasting?

Zowel de personenbelasting als een retributie worden door de overheid geïnd, hetzij federaal, gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk. Maar waar zit ‘m het verschil? We geven een voorbeeld: als je geld in een parkeermeter gooit, noemt men dat een retributie. Ook het geld voor de huisvuilomhaling wordt vaak hieronder geklasseerd. We betalen dus geld aan de overheid en zij doet meteen een soort van tegenprestatie. Bij belastingen is het ongeveer hetzelfde. Want ook hier betalen we rechtstreeks aan de overheid, maar de tegenprestatie die volgt ervaren we niet meteen.

Directe en indirecte belastingen

Maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Binnen de belastingen heb je nog eens een onderverdeling; namelijk de directe en de indirecte belastingen. Directe belastingen zijn op voorhand bepaald want de overheid weet al wie die belasting moet betalen. Dit soort belasting wordt geheven als er een belastbare materie is. Voorbeelden hiervan zijn personen-, vennootschaps-, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners. Indirecte belastingen zijn iets minder voorspelbaar omdat ze pas geheven kunnen worden als een gegeven situatie zich voordoet. Onder deze indirecte belastingen vallen onder andere de successierechten als de ouders overlijden, de BTW bij de aankoop van bijna alle goederen en de registratierechten bij de aankoop van grond.

Wie moet personenbelasting betalen?

In principe betalen alle rijksinwoners deze belasting. Dat wil samengevat zeggen: iedereen die in België woont of die vanuit België zijn besturingen doet. Met besturingen bedoelen we lidmaatschap van verenigingen, school, bankrekeningen enzovoort. Vanaf de geboorte onderwerpt de staat je aan deze belasting. Maar vanaf dan ontvang je ook onderhoudsgeld voor je kinderen en dat geld dien je niet aan te geven op je belastingbrief.

De basis van de personenbelasting

Volgens het wetboek wordt de personenbelasting berekend op het totaal netto inkomen van de belastingplichtige. Dat netto inkomen is het onroerend, roerend, divers en beroepsinkomen. De personenbelasting houdt verder wel rekening met eventuele kinderen en andere personen die de belastingplichtige ten laste heeft.

Juridisch en economisch dubbele belasting

Het is normaal dat één inkomen ook maar één keer belast mag en kan worden. Toch sluipt er soms een foutje in de administratie en kan het zijn dat je juridisch dubbel belast wordt. Je mag dan een klacht neerleggen door beroep te doen op het dubbelbelastingverdrag en op die manier de teveel betaalde som terug te vorderen. Wat wel kan en mag is economisch dubbel belasten. Dat wil zeggen dat je 150€ ontvangt en daarop belasting betaalt. Maar de particulier die dit betaalde heeft niet de mogelijkheid om die 150€ als onkost in te brengen omdat hij zelf ook al belasting betaalde op hetzelfde bedrag.

Tags , ,

Wat is Tax-on-web?

Tax-on-web is een online applicatie die je de mogelijkheid biedt je belastingsaangifte elektronisch in te dienen. Tax-on-web werd voor de eerste keer in gebruik genomen in 2003. Het aantal bezoekers is sindsdien gestaag blijven groeien.

Voor wie is Tax-on-web

Bijna iedereen kan zijn inkomsten in de personenbelasting online aangeven. Tot die groep behoren bijna alle privépersonen en zelfstandigen.

Aanvraag

Met een gebruikersnaam, paswoord en een lijst persoonlijke codes (token) kun je via je persoonlijke taxbox toegang krijgen tot je aangifte. Gehuwden of samenwonenden moeten een gemeenschappelijke aangifte indienen via dezelfde Taxbox. Maar zowel je partner als jij moeten over een eigen gebruikersnaam, paswoord en token beschikken.

De gebruikersnaam, het paswoord en de token kun je aanvragen via www.taxonweb.be. De token moet de toegang tot je Taxbox nog eens extra beveiligen. De token wordt binnen 10 dagen na de aanvraag naar je toegestuurd.

Als je een van de voorgaande jaren al gebruik gemaakt hebt van Tax-on-web, kun je met dezelfde gebruikersnaam, paswoord en token werken.

Als je al een elektronische identiteitskaart (eID) hebt, kan je je inschrijven op de federale portaalsite en hoef je geen token aan te vragen. Je hebt dan wel een kaartlezer en de bijhorende software nodig.

Taxbox

Een van de vele voordelen van een Taxbox is dat je niet langer naar het controlekantoor hoeft te gaan om je aangifte in de bus te deponeren.

Als je je aangifte online invult, kun je via een simpele muisklik bij iedere rubriek extra informatie opvragen over de betreffende rubriek, wat je veel zoekwerk bespaart.

Vanaf 2007 zijn bepaalde rubrieken vooraf al ingevuld. Dat zijn de elektronische gegevens waarover de overheid op dat moment al beschikt zoals de gegevens van de inkomstenfiches, de gegevens met betrekking tot sommige belastingvoordelen en gegevens met betrekking tot de onroerende inkomsten die voorkomen op het aanslagbiljet van het vorige aanslagjaar.

Andere voordelen

In tegenstelling tot bij de papieren aangifte hoef je geen bewijsstukken mee op te sturen.
Elektronisch je aangifte indienen vermindert het foutenpercentage. Het systeem kan zelf al een hoop fouten eruit filteren. Die worden in het rood aangeduid.
Voor je de aangifte verzendt, wordt de inhoud ervan gevalideerd. Je kunt dus alleen verzenden als er in de aangifte geen logische fout geslopen is.
Bij het invullen van de belastingsaangifte kun je de belasting laten berekenen door een module. Op die manier kan je het aanslagbiljet op zijn juistheid nakijken.

Tags , , , ,