Tag

Wat staat er in een testament?

Door een testament op te maken bepaal je tijdens je leven wat er met je vermogen gebeurt, met andere woorden aan wie je wat wenst over te laten.
Als iemand overlijdt zonder testament, gaan zijn goederen over op de erfgenamen die bij wet worden aangewezen. De goederen van een overledene zonder testament komen toe aan de Staat.

Testament

- Eigenhandig of holografisch testament: enkel geldig als het volledig met de hand van de erflater geschreven werd en gedagtekend en ondertekend is. Alle soorten papier en talen zijn daarbij toegelaten.

Het eigenhandig testament is het type testament dat het vaakst voorkomt. Het is een simpele manier om je testament op te stellen en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Toch is er bij dit soort testament vaak sprake van onduidelijkheden of ondubbelzinnigheden. Die kunnen aanleiding geven tot verwarring. Als erflater stel je dus best met behulp van je notaris een testament op.

- Openbaar of authentiek testament: de erflater dicteert dit testament aan één of twee notarissen, in de aanwezigheid van twee getuigen. Over de inhoud en vorm van een authentiek testament kan niet meer gediscussieerd worden en is de datum zeker, wat meteen de twee grootste voordelen zijn.

- Internationaal testament: deze vorm van testament is nodig als de erflater, het legataris of het vermaakte goed zich in het buitenland bevinden.

Wie en wat?

Iedereen die meerderjarig is mag een testament over zijn goederen opmaken. Twee of meer personen mogen geen testament opmaken in een enkel geschrift, op straffe van nietigheid.

Als er meerdere testamenten zijn, sluiten de recentste beschikkingen enkel de oudste beschikkingen uit die strijdig zijn met de recente beschikkingen. Een nietig, herroepen of vervallen legaat geldt als ongeschreven, met andere woorden, dit legaat wordt als onbestaand beschouwd.

De erflater kan een dubbel van zijn testament toevertrouwen aan een derde persoon die hij volledig vertrouwt.

De notaris is verplicht de neerlegging van het testament in alle geheimhouding te vermelden in het Centraal Register der Laatste Wilsbeschikkingen, tenzij de erflater zich hier nadrukkelijk tegen verzet. Na het overlijden kan de betreffende notaris in dit register nagaan of er testamenten op naam van de overledene bestaan.

Als de erflater geen erfgenaam met wettelijk erfdeel heeft (kinderen, kleinkinderen, grootouders of ouders) heeft hij het recht zijn vermogen of een deel ervan over te laten aan een stichting of vereniging. Als de erflater wel erfgenamen heeft, kan hij het ‘beschikbaar gedeelte’ oftewel zijn vermogen min het wettelijk deel van zijn erfgenamen overmaken aan een stichting of vereniging.

Legaat

Een legaat is de bepaling in het testament waarbij een goed aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Er bestaan drie soorten legaten.

- Algemeen legaat: een of meer personen erven de volledige nalatenschap
- Legaat ten algemene titel: de erfgenaam vermaakt een gedeelte van zijn goederen
- Bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt een som geld, een bepaald goed of een bepaalde categorie van goederen

Tags , , ,

Wees meester van je geld

Om de dingen te kunnen betalen die je nodig hebt of die je wilt, is sparen en dus geld opzij houden, de beste manier om ze effectief te kunnen kopen. Hier vind je vijf tips hoe je het beste met je geld omgaat.

Bepaal duidelijke doelen

Het is makkelijker om te sparen als je weet waarvoor je spaart. Dat kan zijn voor de afbetaling van je huis, voor je pensioen of voor die wereldreis waar je altijd al van droomde. Daarom is het belangrijk dat je die doelen duidelijk afbakent. Een doel is een droom met een vervaldatum.

Voor elk vooropgesteld doel bepaal je de einddatum en de totale kost die je verwacht er aan uit te geven. Als je meerdere doelen hebt, rangschik je ze volgens belangrijkheid: de afbetaling van je hypotheek is belangrijker dan een nieuwe sportwagen.

Het is belangrijk dat je accuraat bent: stippel uit hoeveel weken of maanden er tussen nu en je uiteindelijke doel zullen zijn. Reken dan uit hoeveel je per week of per maand opzij moet zetten om dat doel te bereiken.

Geld opzij zetten

Probeer vijf à tien procent van je jaarlijkse inkomen opzij te zetten voor later of voor de realisering van je doelen. Dat is niet altijd even makkelijk, zeker als je van maand tot maand moet leven. Je kan dan best beginnen met een vast bedrag op te stellen waarmee je alle maandelijkse kosten kan afbetalen.

Als je dat eenmaal gedaan hebt, ga je na of je niet te veel onnodige uitgaven maakt en je dat geld op je spaarrekening zet. Een handig trucje om te voorkomen dat je geen overbodige uitgaven doet, is een deel van je maandloon automatisch te laten storten op je spaarrekening.

Zo heb je een beter beeld van wat je kan uitgeven zonder dat de betaling van je maandelijkse kosten in het gedrang komen.

In geval van nood

Voordat je je spaargeld investeert in een van je doelen, maak je beter eerst nog een extra rekening aan voor noodgevallen. Met een extra rekening voor noodgevallen, ben je zeker dat je op elk ogenblik over geld kan beschikken.

Als je niet zeker bent hoeveel je precies op die extra rekening moet zetten, reken je even snel uit wat je maandelijkse uitgaven zijn en tel je daarbij enkele onvoorziene uitgaven bij (een doktersbezoek, een boete of verzekeringspremies).

Die som doe je maal zes en dan ben je zeker voor een half jaar. Als je per maand veel uitgeeft aan niet noodzakelijke dingen, bijvoorbeeld aan kleding of bezoekjes aan de bioscoop, moet je die niet mee in je extra budget rekenen. Die zaken laat je dan gewoon vallen.

Maak een testament

De beste manier om er voor te zorgen dat al je eigendommen na je dood verdeeld worden zoals jij dat wenst, is door een testament op te stellen. Een testament is een waarborg dat jouw bezittingen terecht komen bij wie jij wil.

Als je erfgenamen nog (te) jong zijn, kan je op die manier een voogd aanstellen die, totdat je erfgenamen de rechtmatige leeftijd hebben, over jouw bezittingen waakt.

Als je geen testament hebt, kunnen je eigendommen door de staat opgeëist worden indien er geen duidelijkheid is over de erfgenamen. Tenzij je financiële situatie onverwacht verandert, hoef je dan niet meer aan je eigendommen of je erfgenamen te denken.

Familiale verzekering

Als je niet verzekerd bent, kan een onverwachte ziekte of een ongeluk je financieel de das omdoen. Zeker als jijzelf de enigste bron van inkomsten bent in je huishouden en anderen financieel van je afhangen. Om te voorkomen dat je geen inkomen krijgt omdat je voor een langere tijd werkonbekwaam bent, is de verzekering Gewaarborgd Inkomen de oplossing.

Denk er ook aan om je te laten verzekeren tegen financiële verliezen die je zelf moeilijk of niet kan betalen. Als je de vrijstelling van je verzekering verhoogt, moet je jaarlijks ook minder betalen aan premies. En vergelijk, voordat je een verzekering afsluit, eerst even de verschillende maatschappijen om te zien welke het voordeligst is voor jou.

Tags , , ,